Máte aktivovaný zľavový kupón "SK24NIK071". 
Zobrazujú sa Vám špeciálne ceny a zľavy určené len pre Vás. Zrušiť zľavový kupón môžete TU

Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v newsletteru poskytuje správci - NIKAL s.r.o., IČ 26276186, se sídlem Lesná 102, 671 02 Šumná, nikal@nikal.cz  pro účely zasílání newsletteru v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (a ode dne účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 podle tohoto nařízení), na nezbytně nutnou dobu, max. však dobu 3 let.

Poskytnuté údaje může zpracovávat jen správce, a to způsobem obvyklým, maximálně po dobu nezbytnou k plnění zákonných archivačních povinností. Nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. Subjekt má práva zejména dle § 11 a 21 shora uvedeného zákona, tj. zejména že poskytnutí údajů je svobodné, dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na vydání potvrzení o jejich zpracování, právo na opravu těchto osobních údajů, jejich výmaz a omezení, přenositelnost a právo vznést námitku*, jakož i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li, že při zpracování údajů došlo k porušení povinností správce ve smyslu tohoto zákona.

Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení správci. Subjekt má právo poskytnutí souhlasu odmítnout a správce má povinnost zaručit důvěrnost poskytnutých osobních údajů mimo jiné za účelem zabránění neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému použití.

Právo na přístup - což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu - což znamená, že můžete požádat správce o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz - což znamená, že správce musí vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení - což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování. Správce může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

Právo na přenositelnost - což znamená, že máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste poskytl správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby správce tyto údaje předal jinému správci.

Právo vznést námitku - což znamená, že můžete u správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž způsobíte, že správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Verze dokumentu ze dne 25.5.2018