Máte aktivovaný zľavový kupón "SK24NIK041". 
Zobrazujú sa Vám špeciálne ceny a zľavy určené len pre Vás. Zrušiť zľavový kupón môžete TU
Všeobecné obchodní podmínky Nikal s.r.o. pro prodej zájezdů
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi NIKAL s.r.o. (dále jen „CK“) se sídlem Lesná 102, 671 02 Lesná, IČ: 26276186 a objednavatelem nebo spolucestujícím (společně dále jen „zákazník“) ze smlouvy o zájezdu (dále jen „smlouva“).
 
1. Vznik smlouvy
1.1 CK poskytuje zákazníkovi služby na základě platné a účinné smlouvy. Smlouva nemusí být písemná. V případě, že smlouva není uzavřena písemně, zašle CK zákazníkovi písemné potvrzení o jejím uzavření. Písemným potvrzením je i potvrzení zaslané emailem v podobě umožňující uložení a opakované zobrazení.
1.2 Reklamní materiály CK v tištěné podobě nebo na webu (dále jen „katalog“) nejsou závaznou nabídkou na uzavření smlouvy a CK si vyhrazuje právo je změnit před uzavřením smlouvy. K uzavření platné a účinné smlouvy dochází teprve v okamžiku, kdy si strany po vzájemné komunikaci odsouhlasí obsah smlouvy. Nezletilí musí být při uzavírání smlouvy zastoupeni zákonným zástupcem.
1.3 Zákazník uzavřením smlouvy stvrzuje, že převzal katalog, doklad o pojištění záruky CK pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., byl seznámen s pasovými, vízovými a zdravotními požadavky pro účast na zájezdu a seznámil se s těmito podmínkami.
 
2. Platební podmínky
2.1 Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho poskytnutím ve lhůtě stanovené ve smlouvě nebo v potvrzení o jejím uzavření.
2.2 Zákazník může uhradit cenu v hotovosti v sídle či provozovně CK, bankovním převodem nebo složením na bankovní účet CK. Při všech platbách je zákazník povinen užívat variabilní symbol určený ve smlouvě, zpravidla se jedná o číslo smlouvy. Za zaplacení ceny se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti nebo den připsání finančních prostředků na účet CK, a to do výše 100% stanovené ceny služeb.
2.3 CK je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 25% z celkové ceny zájezdu (včetně fakultativních služeb). Tato záloha je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy.
2.4 Byla-li sjednána záloha, je zákazník povinen uhradit doplatek v hotovosti nebo na účet CK nejpozději 40 dní před zahájením zájezdu. Neučiní-li tak, je CK oprávněna od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen zaplatit odstupné.
2.5 Dochází-li k uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 40 dnů před zahájením zájezdu, je zákazník povinen uhradit celou cenu zájezdu najednou.
2.6 Autorizovaní prodejci (obchodní zástupci) CK nejsou oprávněni inkasovat platby.
 
3. Smlouvy uzavřené prostřednictvím obchodního zástupce
3.1 V případě zájmu zákazníka o určitý zájezd nebo službu provede obchodní zástupce u CK telefonickou rezervaci, emailovou rezervaci nebo rezervaci přes online rezervační systém. Při rezervaci se nahlašuje příjmení zákazníka. Rezervace je na jméno nebo rezervační číslo. Rezervace platí do dohodnutého data, většinou 5 pracovních dnů. U prodeje „na poslední chvíli“ může být doba rezervace výrazně zkrácena.
3.2 Po zřízení platné rezervace pomůže obchodní zástupce zákazníkovi vyplnit smlouvu. Obchodní zástupce předá zákazníkovi kopii smlouvy s katalogem a podmínkami.
3.3 Obchodní zástupce zašle vyplněnou smlouvu faxem či emailem CK ke kontrole údajů.
3.4 CK zákazníkovi potvrdí přijetí smlouvy. Teprve v tento moment je smlouva uzavřena. Bez potvrzení k uzavření smlouvy nedošlo.
3.5 Na základě uzavřené smlouvy vystaví CK zákazníkovi fakturu na úhradu zálohy nebo plné ceny zájezdu. Pro platební podmínky platí bod 2. výše s tím rozdílem, že zákazník je povinen hradit vždy přímo na účet CK.
 
4. Cena zájezdu a právo na její zvýšení
4.1 Ceny v katalogu jsou kalkulovány na základě směnných kurzů k 1. lednu daného roku.
4.2 CK je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu jen v případě, že dojde ke zvýšení:
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu,
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %.
4.3 Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu:
a) V případě leteckých a lodních zájezdů jsou ceny zájezdů kalkulovány při ceně pohonných hmot – ropa typu Brent 105,74 USD/ barel. Pokud dojde ke zvýšení ceny ropy nad 112 USD/barel je CK oprávněna zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že každé započaté procento nárůstu ceny nad úroveň 112 USD/barel bude vynásobeno částkou 40 Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru nepřesáhne 5 hodin.
b) V případě autokarových zájezdů jsou ceny zájezdů kalkulovány při ceně nafty 35,55 Kč/litr. Pokud dojde ke zvýšení ceny nafty nad 37 Kč/litr je CK oprávněna zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že za každou započatou 1,- Kč zvýšení ceny nafty nad úroveň 37,- Kč/litr bude zákazníkovi vyúčtován příplatek ve výši 1,- Kč za každých započatých 100 km ujetých v průběhu zájezdu.
4.4 Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen navýšení ceny zájezdu uhradit do 5 dnů od doručení oznámení. Při porušení tohoto závazku má CK právo od smlouvy odstoupit. Právo CK na náhradu škody tím není dotčeno.
 
5. Informační povinnost CK
5.1 CK je povinna nejpozději do 7 dnů před zahájením zájezdu poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité, je-li smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu, musí CK svoji povinnost splnit již při uzavření smlouvy.
 
6. Další povinnosti zákazníka
6.1 Zákazník je zejména povinen:
a) poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět CK požadované údaje ve smlouvě, včetně jakýchkoliv změn takových údajů a předložit všechny potřebné doklady k žádosti o udělení víz, je-li to součástí smlouvy;
b) zajistit u nezletilých osob doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje; nezletilí se mohou účastnit zájezdu pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně při zájezdu odpovídá;
c) převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb (letenky, vouchery, cestovní pokyny), řádně si je překontrolovat a řídit se jimi;
d) dostavit se ve stanoveném čase na stanovené místo srazu se všemi doklady požadovanými dle cestovních pokynů;
e) dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje. Jsou-li zákazníky cizinci, jsou povinni se informovat na vízovou povinnost u zastupitelství zemí, kam cestují. Cizí státní příslušníci jsou povinni informovat CK o případné vízové povinnosti, která se jich týká v zemích cílových destinací zájezdu. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto ustanovení, nese zákazník;
g) splnit očkovací, případně další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy;
h) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, omezit nebo poškodit ostatní účastníky zájezdu nebo dobré jméno CK;
j) řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny zástupce CK.
6.2 K povinnostem zákazníků – právnických osob – patří dále:
a) seznámit své účastníky se smlouvou, podmínkami a dalšími informacemi od CK;
b) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník;
c) určit vedoucího skupiny v případě, kdy podle dohody s CK není zajištěn doprovod zástupcem či delegátem CK. Tento vedoucí organizačně zabezpečuje řádné poskytnutí služeb od dodavatelů.
 
7. Změna smlouvy
7.1 Je-li CK nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu zásadně změnit podmínky smlouvy, navrhne zákazníkovi její změnu. Pokud navrhovaná změna vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou souhlasí. Nesouhlasí-li se změnou smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě pěti dnů ode dne doručení oznámení o změně. Neodstoupí-li od smlouvy v této lhůtě, platí, že se změnou smlouvy souhlasí.
7.2 Při uzavření nové smlouvy se platby uskutečněné na základě původní smlouvy považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nižší než již uskutečněné platby, je CK povinna tento rozdíl bez zbytečného odkladu zákazníkovi vrátit.
7.3 CK je oprávněna provádět operativní změny v programu zájezdu, pokud z objektivních důvodů není možné jednotlivé původně plánované služby dodržet. Nepodstatné změny programu nejsou důvodem pro odstoupení od smlouvy bez úhrady odstupného.
7.4 V případě, že bude na základě překnihování hotelu nutné ubytovat zákazníka v jiném hotelu, uskuteční se ubytování v hotelu stejné nebo vyšší kategorie. Překnihování se může týkat i části pobytu.
 
8. Změna smlouvy na základě přání zákazníka
8.1 K jakékoli změně smlouvy iniciované zákazníkem je vyžadován souhlas CK. Souhlas je podmíněn tím, že zákazník uhradí veškeré se změnou spojené náklady. V případě, kdy CK potvrdí možnost provedení změn, je zákazník povinen ihned zaslat CK zpět vystavené původní cestovní doklady a pokyny k odbavení v kompletním složení. V případě, že zákazník nedodá zpět původní pokyny k odjezdu, zejména pak letenku, lodní či palubní lístek, CK nemůže provést požadovanou změnu, byť o tuto změnu byla písemně požádána.
 
9. Postoupení zájezdu
9.1 Před zahájením zájezdu může zákazník zájezd postoupit třetí osobě, pokud ta splňuje podmínky účasti na zájezdu. Změna v osobě zákazníka je účinná, doručí-li o tom zákazník CK oznámení nejpozději 14 dní před zahájením zájezdu spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí a že splňuje podmínky účasti na zájezdu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, které CK vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka. Je-li změna zákazníka nezbytně spojena s navýšením ceny dílčích služeb zájezdu (typicky u letenek, které neumožňují změnu osoby), jsou původní a nový zákazník povinni zaplatit i toto navýšení.
 
10. Odstoupení od smlouvy a odstupné
10.1 Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoli před zahájením zájezdu, a to i bez udání důvodů. Je-li důvodem odstoupení jeho nesouhlas s podstatnou změnou zájezdu nebo porušení povinností ze strany CK, nemá zákazník povinnost platit odstupné.
10.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
10.3 Odstoupil-li zákazník od smlouvy, je mu CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu. V případě, že je odstoupení zákazníka spojeno s povinností platit odstupné, započte CK svůj nárok na odstupné oproti zákazníkem zaplacené částce a vrátí zákazníkovi zbytek. V případě, že je odstupné vyšší než zákazníkem zaplacená částka, je zákazník povinen rozdíl uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování.
10.4 CK může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodů porušení povinností zákazníkem. Je-li zájezd zrušen v důsledku nedodržení minimálního počtu účastníků nebo neodvratitelné události, které CK nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni spravedlivě vyžadovat, není povinna hradit zákazníkovi škodu ani újmu, která mu tím byla způsobena a ani penále, jestliže na něj vznikl nárok. Jestliže CK zájezd zruší z jiného důvodu než pro porušení povinností zákazníkem, má povinnost nabídnout zákazníkovi náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v jejích možnostech takový zájezd nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy.
10.5 Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků, který je stanoven v katalogu. O zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků bude zákazník informován v době stanovené v katalogu.
10.6 S výjimkou případů uvedených v čl. 10 odst. 1 věta druhá, je zákazník při odstoupení od smlouvy povinen zaplatit CK odstupné. Výše odstupného za každou osobu činí v závislosti na okamžiku odstoupení od smlouvy:
60 dní a více 10,00% skutečně vzniklé náklady, nejméně však 10% z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu
59 dní až 45 dní 30,00% skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu
44 dní až 30 dní 50,00% skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu
29 dní až 14 dní 75,00% skutečně vzniklé náklady, nejméně však 75% z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu
13 dní a méně 100,00% skutečně vzniklé náklady, nejméně však 100% z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu
10.7 Pokud se zákazník v den odjezdu k odjezdu nedostaví, odjezd zmešká nebo bez předchozího odstoupení od smlouvy službu cestovního ruchu nečerpá, má CK nárok na odstupné ve výši plné ceny zájezdu.
10.8 Odstupné uvedené výše zaplatí zákazník také tehdy, odstoupí-li CK od smlouvy pro porušení povinnosti zákazníkem.
10.9 Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.
 
11. Reklamace a vady
11.1 V případě, že rozsah nebo kvalita zájezdu je nižší, než bylo dohodnuto, sdělí zákazník tuto skutečnost CK, a to tak, aby mohla být sjednána náprava bez zbytečného odkladu, pokud možno na místě samém. Pro tyto účely zákazník neprodleně kontaktuje vedoucího zájezdu, zejména hlavního průvodce, je-li na zájezdu přítomen, případně příslušného pracovníka CK. Jestliže náprava vady ihned není možná nebo to příslušný zástupce CK odmítne, zavazuje se zákazník sepsat s vedoucím zájezdu nebo jinou vhodnou osobou záznam o zjištěné vadě zájezdu obsahující alespoň: osobní údaje zákazníka, popis vady zájezdu a případný požadavek na její vyřízení.
11.2 CK ovšem neodpovídá za úroveň cizích služeb, které si zákazník objedná na místě od cizích poskytovatelů služeb ani za škody a újmy v té souvislosti způsobené.
11.3 Žádá-li zákazník slevu, musí tak učinit u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu. Zákazníkovi nevzniká nárok na slevu z ceny zájezdu, dojde-li k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zájezd nebo jeho část nevyužije.
11.4 Změny a odchylky jednotlivých služeb CK od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných případech přípustné. Jedná se zejména o změnu druhu dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy a termínu letu eventuálně programu během zájezdu.
11.5 Při zájezdech s dopravou jsou mnohdy první a poslední den určeny především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž případně reklamovat zkrácení pobytu.
 
12. Odpovědnost za škodu a újmu
12.1 Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, CK a jejích obchodních partnerů. Zákazník je povinen dodržovat místní předpisy a doporučení a dodržovat pokyny místních poskytovatelů služeb. Zákazník uhradí i škodu a újmu, kterou způsobil místnímu poskytovateli.
12.2 CK odpovídá pouze za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. Ani tehdy však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele.
12.3 Povinnost CK hradit škodu a újmu je omezena v souladu s pravidly, které pro omezení výše náhrady za škody v případě smrti, zranění a ztráty nebo poškození zavazadel stanoví Montréalská úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, Varšavská úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, Athénská úmluva o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři, Bernská úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a Úmluvu EHK OSN o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě uplatňuje zákazník ihned přímo u dopravce.
12.4 Vznikla-li CK škoda porušením povinnosti zákazníkem, např. náklady vzniklé v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, řešení ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištění dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je zákazník povinen tuto škodu nahradit.
12.5 Zajišťuje-li si zákazník dopravu sám, je povinen brát v úvahu reálnou možnost zpoždění. CK neodpovídá zákazníkovi za škody, které mohou v důsledku zpoždění dopravních 
prostředků vzniknout.
 
 
13. Pojištění
13.1 CK je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Na základě uvedeného pojištění je zákazník od pojistitele CK oprávněn požadovat pojistné plnění v případě, že mu CK v důsledku úpadku
  1. neposkytne dopravu z místa pobytu do místa odjezdu,
  2. nevrátí zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu, která se neuskutečnila,
  3. nevrátí rozdíl v ceně, když se zájezd uskutečnil jenom z části.
13.2 CK zákazníkovi spolu s potvrzením zájezdu předá doklad pojišťovny obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.
13.3 V ceně zájezdu není zahrnuto cestovní pojištění. Na žádost zákazníka je však CK schopna zákazníkovi cestovní pojištění zprostředkovat. Pojistná smlouva je pak uzavřena mezi zákazníkem a pojišťovnou.
 
14. Cestovní pojištění
14.1 Pokud není uvedeno jinak, nezahrnují ceny zájezdů cestovní pojištění ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy. Každému zákazníkovi je důsledně doporučeno zajistit si odpovídající pojištění individuálně nebo využít pojištění, které mu nabídne CK při objednání zájezdu. Informace o cenách pojistného a o výši náhrad obdrží zákazník v CK.
14.2 V případě, že se zákazník nepojistí, bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za případné finanční náhrady, které vzniknou neočekávanými událostmi ve vztahu k jeho osobě během zájezdu i před jeho zahájením.
 
15. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení
15.1 Podpisem smlouvy zákazník vyslovuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště a elektronický kontakt, příp. jinou uvedenou kontaktní adresu v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem poskytování služeb podle smlouvy a tvorby zákaznické databáze. dle GDPR je ochrana osobních údajů osvětlena v samostatném dokumentu Ochrana osobních údajů
15.2 Podpisem smlouvy zákazník rovněž vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti na elektronickou kontaktní adresu zákazníků.
16.3 Souhlas s nakládáním s osobními údaji se vztahuje rovněž na zpřístupnění těchto údajů zaměstnancům CK, jejím zprostředkovatelům, prodejcům, a dále v případě elektronického kontaktu těm, jež jsou oprávněni šířit jménem CK její obchodní sdělení.
15.4 Zákazník má právo souhlas se zpracováním osobních údajů i souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat zasláním žádosti na elektronickou adresu nikal@nikal.cz.
15.5 Zákazník výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že cestovní kancelář je oprávněna v souladu s ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) kdykoliv v průběhu zájezdu pořizovat obrazové (zejména fotografické), zvukové a zvukově obrazové záznamy zákazníka (tj. včetně všech prvků a projevů jeho osobnosti); cestovní kancelář je oprávněna všechny takto pořízené záznamy v průběhu zájezdu i kdykoliv po jeho skončení v nezbytné míře retušovat i jinak upravovat a v původní i případně takto změněné podobě je zveřejňovat ve všech druzích svých propagačních materiálů (tištěné katalogy, letáky, webové stránky, sociální sítě, newslettery apod.) a takto je šířit všemi v úvahu připadajícími způsoby, a to samostatně i ve spojení s jinými záznamy, díly a prvky. Všechny souhlasy uvedené v tomto ustanovení jsou uděleny v územně a množstevně neomezeném rozsahu, jakož i na neomezenou dobu, resp. až do jejich případného odvolání ze strany zákazníka v souladu s ust. § 87 občanského zákoníku. Všechny souhlasy jsou zákazníkem udělovány bezplatně.
 
16. ADR a ODR klauzule
16.1 V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.
16.2. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.
 
17. Závěrečná ustanovení
17.1 Jednotlivé body podmínek jsou nezávislé; úplná nebo částečná neplatnost jednotlivých ustanovení nezpůsobuje neplatnost ostatních ujednání ani smlouvy jako celku.
17.2 Podmínky jsou platné a účinné pro všechny smlouvy uzavřené od 01.01.2020